PRI TURISTIČNI NAMESTITVI VILI LISI V MOZIRJU SO PRIDOBILI MEDNARODNI TRAJNOSTNI ZNAK GREEN KEY, S ČIMER SOUSTVARJAJO ZELENO ZGODBO TRAJNOSTNEGA TURIZMA V NAŠI OBČINI ?
Pri nastanitvi Vila Lisa že pred časom sprejeli odločitev, da svojo obstoječo ZELENO POLITIKO nadgradijo, jo tudi formalno umestijo v svoje poslovanje ter preko mednarodnih standardov preverijo svoje trajnostno naravnano delovanje, in sicer na način, da izvedejo oz. se preverijo skozi postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata GREEN KEY/ZELENI KLJUČ – po kriterijih za namestitve in naknadno certifikata Slovenia Green ACCOMMODATION.
Zeleni ključ, je okoljski/trajnostni znak, vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE). Okoljski/trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati – nosilci tega znaka, vzdržujejo visoke okoljske standarde, kar dokazujejo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.. Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove – trajnostne – načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov zmanjšali vpliv na okolje ter stroški poslovanja. Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojega prostega časa ali za poslovno druženje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne goste izjemno privlačna. Pridobitev okoljskega znaka Zeleni ključ, pomeni za obrat tudi dodatni način promocije, saj obrat potencialnim gostom s pridobitvijo omenjenega znaka sporoča, da izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, celostno in sistematično izboljšuje svoje trajnostno naravnano poslovanje.
Kriteriji za namestitve, po katerih je bil obrat ocenjen in certificiran, pokrivajo 13 področij, in sicer (1) OKOLJSKO UPRAVLJANJE, (2) VKLJUČENOST OSEBJA, (3) INFORMIRANJE GOSTOV, (4) VODA, (5) PRANJE IN ČIŠČENJE, (6) ODPADKI, (7) ENERGIJA, (? HRANA IN PIJAČA, (9) NOTRANJE OKOLJE, (10) ZELENE POVRŠINE, (11) KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST, (12) AKTIVNOSTI V NARAVI in (13) ADMINISTRACIJA.
V okviru področja OKOLJSKO UPRAVLJANJE so v obratu med drugim dokazali aktivno obojestransko sodelovanje z lokalno skupnostjo. To sodelovanje je obenem predpogoj za umestitev lokalnih skupnosti ter turističnih ponudnikov v sistem Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST), ki je nacionalni program in certifikacijska shema pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. Shema (1) združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, (2) destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, (3) skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Dokazali so tudi aktivno sodelovanje in spodbujanje deležnikov ter odgovornost, da zeleno politiko širijo mednje ter na ta način postajajo ambasadorji zelene politike.
S pridobitvijo znaka Green Key – enega izmed v ZSST priznanih mednarodno veljavnih trajnostnih ali okoljskih znakov – ter podpisu ZELENE POLITIKE SLOVENSKEGA TURIZMA, bo obrat izpolnil tudi pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation, s čimer se bo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu tudi formalno pozicioniral kot okolju in družbi prijazna namestitev.
Pridobivanje znaka je usklajeno z Območnim razvojnim programom 2017 – 2021. Na voljo je na spletni strani: http://ra-sasa.si/obmocni-razvojni-program-sasa/ V njem je kot razvojna prioriteta naveden tudi razvoj trajnostnega butičnega turizma. Eden izmed merljivih kazalnikov pa je prav število podprtih okoljskih znakov v turizmu. Tako iz dokumenta sledi, da je cilj razvojne prioritete »ohraniti neokrnjeno naravo za potrebe skupne celostne zelene butične turistične destinacije (izjemoma festivalski turizem) z neprestanim nadzorom nad ohranjanjem narave in ustvariti butično edinstveno ponudbo usmerjeno v sobivanje z naravo.«

Pridobivanje znaka je usklajeno tudi z Regionalnim razvojnim programom – s ciljem št. 2 ZELENA SAVINJSKA REGIJA. Na voljo je na spletni strani: http://www.rasr.si/si/savinjska-regija/179 Iz dokumenta sledi, da je v okviru tega cilja »poudarek na bolj zeleni, nizkoogljični regiji, vključno z vlaganji v energetski prehod, obnovljive vire energije in prilagajanjem podnebnim spremembam. Usmerjenost regije bo predvsem na zagotovitvi čiste in kakovostne pitne vode za vse prebivalce, zmanjševanju vodnih izgub, učinkoviti rabi energije in trajnostnem ravnanju z odpadnimi vodami na aglomeracijah pod 2000 PE in pa tudi na optimalni izrabi že obstoječih kapacitet. Spodbujali bomo k rabi nizkoogljične energije, izvajali načrte za ravnanje z odpadki in spodbujali zeleno infrastrukturo ter zmanjševanje onesnaževanja. Krepili bomo ozaveščanje glede učinkovite rabe energije in uporabe trajnostnih oblik mobilnosti. Za prehod v nizkoogljično regijo bo potrebno vlagati v bolj učinkovito rabo energije, proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter aktivnosti iz področja krožnega gospodarstva in trajnostne mobilnosti. Posledice podnebnih sprememb terjajo tudi reševanje posledic naravnih nesreč (poplave, suša, toča, erozije …). Z učinkovitim reševanjem teh posledic bomo izboljšali in ohranjali biotsko raznovrstnost ter spodbujali razvoj turizma.«

V tem letu bo sprejeta nova strategija turistične destinacije, ki bo velik poudarek dajala prav trajnostnemu razvoju. Verjamemo, da bomo skupaj z okoljsko osveščenimi ponudniki – s pobudami in spodbudami na področju trajnostnega razvoja okolja in družbe uspešno soustvarjali trajnostni turizem in sploh razvoj naše občine.